koks - October 12th, 2018 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

October 12th, 2018

[Oct. 12th, 2018|10:31 pm]
Pēdējajā laikā mani iepriecina šis drūmais gotiskā doom meistardarbs. Un nu-gotiskais gaudulīgums šeit ir ciešams.

https://www.youtube.com/watch?v=2RcIVD1hwO4
linkpost comment

navigation
[ viewing | October 12th, 2018 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]