koks - October 8th, 2018 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

October 8th, 2018

[Oct. 8th, 2018|10:11 am]
Man ir netikums izmantot vārdus ar negatīvu nozīmi vai pieskaņu izmantot, lai apzīmētu ko labu. Piemēram, "untumains" var arī būt labi.
linkpost comment

navigation
[ viewing | October 8th, 2018 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]