koks - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Oct. 8th, 2018|10:11 am

koks
Man ir netikums izmantot vārdus ar negatīvu nozīmi vai pieskaņu izmantot, lai apzīmētu ko labu. Piemēram, "untumains" var arī būt labi.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: