koks - July 17th, 2018 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

July 17th, 2018

[Jul. 17th, 2018|11:29 am]
Paskatoties uz Guns n Roses koncerta bildēm/video, man prieks, ka koncerti, kuri mani pārsvarā interesē ir vismaz 10x mazāk apmeklēti un notiek krietni vien intīmākā gaisotnē nevis tā, ka stāvi kaut kur pūļa aizmugurē un vienīgais, kur vari kaut ko daudz maz redzēt, ir ekrāni skatuves malās.
link1 comment|post comment

navigation
[ viewing | July 17th, 2018 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]