koks - June 30th, 2018 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

June 30th, 2018

[Jun. 30th, 2018|01:19 am]
Klausoties Phantogram rodas līdzīga sajūta, kā esot iemīlējušamies un atskaņojot kādu salkanāku dziesmu vai albumu uz riņķi, tikai šajā gadījumā tas notiek bez iemīlēšanās...

https://www.youtube.com/watch?v=6L2QjmSV2ps
linkpost comment

[Jun. 30th, 2018|01:24 am]
Rīt pārvākšanās. Laba sajūta. Tas nekas, ka vēl pat kravāšanās nav pabeigta.
linkpost comment

navigation
[ viewing | June 30th, 2018 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]