koks - May 8th, 2018 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

May 8th, 2018

[May. 8th, 2018|01:28 pm]
Man vispār nav noliedzoša attieksme pret hip hopu kā tādu un daži reperi pat patīk, bet nu reizēm gan (kā tas, kas man šobrīd aiz sienas skan) izklausās pēc ekstātiska pērtiķa, kurš pārāk daudz no sevis sadomājies.
linkpost comment

navigation
[ viewing | May 8th, 2018 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]