koks - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

May. 8th, 2018|01:28 pm

koks
Man vispār nav noliedzoša attieksme pret hip hopu kā tādu un daži reperi pat patīk, bet nu reizēm gan (kā tas, kas man šobrīd aiz sienas skan) izklausās pēc ekstātiska pērtiķa, kurš pārāk daudz no sevis sadomājies.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: