koks - March 7th, 2018 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

March 7th, 2018

American Beauty [Mar. 7th, 2018|04:35 pm]
[Tags|, , , , ]

American Beauty. Filma par skaistumu, fantāzijām, cilvēku psihi un dzīvi kā tādu. Man šķiet, ka cringe un pārpratumu ziņā pārāks par šo ir tikai Breaking Bad. "Jumtu" rauj nost konkrēti. Nerunājot par saturu arī pats ietvars - kā viss uzfilmēts - ļoti baudāmi.

Kevins Speisijs ir tik lielisks aktieris, taču, dzirdot pēdējā laika liecības, žēl, ka viņš izrādās ne tik lielisks cilvēks.

American Beauty
link4 comments|post comment

navigation
[ viewing | March 7th, 2018 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]