koks - February 23rd, 2018 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

February 23rd, 2018

[Feb. 23rd, 2018|03:10 am]
Dark Souls 3 reakcijas. Man šķiet, ka es tieši tāpat jutos to pirmoreiz spēlējot... un vēljoprojām kaut kādā mērā tā jūtos, hehe.

https://www.youtube.com/watch?v=ICknplWpIPc
linkpost comment

navigation
[ viewing | February 23rd, 2018 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]