koks - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Feb. 23rd, 2018|03:10 am

koks
Dark Souls 3 reakcijas. Man šķiet, ka es tieši tāpat jutos to pirmoreiz spēlējot... un vēljoprojām kaut kādā mērā tā jūtos, hehe.

https://www.youtube.com/watch?v=ICknplWpIPc
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: