koks - January 31st, 2018 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

January 31st, 2018

[Jan. 31st, 2018|04:08 pm]
Tāpēc, ka man, protams, nav nekā cita labāka, ko darīt, noskatījos vēlreiz The Hateful Eight. Vispār šoreiz man patika labāk kā skatoties iepriekšejo reizi. Depresijas mākonis paslīdējis nostāk vai kas, nav man zināms, bet tie krāsainie dialogi un vienkāršie jociņi mani paķer. Un vēl tas neprātīgais, puišelīgais prieks par "sātaniskās kuces" pakāršanu beigās...

The Hateful Eight
linkpost comment

navigation
[ viewing | January 31st, 2018 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]