koks - June 20th, 2017 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

June 20th, 2017

[Jun. 20th, 2017|11:15 pm]
Kaut kur otrpus okeāna eksistenciālu pārdomu pārņemts gotisks klauns dejo mušu valsi, kustēdamies vilkdams aiz sevis gaisā melnas strīpas pārskaita tavas psihiskās diagnozes, pieliekot pa jaunai. Jo profilakse taču ir vajadzīga.

https://www.youtube.com/watch?v=3bOsbkIvgqQ

https://www.youtube.com/watch?v=VuJj_gjaxms
linkpost comment

navigation
[ viewing | June 20th, 2017 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]