koks - May 30th, 2017 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

May 30th, 2017

[May. 30th, 2017|06:25 pm]
Man patīk Android 7 privātuma pārskatāmība - daudz vairāk informējošu ziņu par atļaujām kādas aplikācijas pieprasa un arī vieglāk tās pārvaldīt.
link2 comments|post comment

navigation
[ viewing | May 30th, 2017 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]