koks - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

May. 30th, 2017|06:25 pm

koks
Man patīk Android 7 privātuma pārskatāmība - daudz vairāk informējošu ziņu par atļaujām kādas aplikācijas pieprasa un arī vieglāk tās pārvaldīt.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: