koks - April 14th, 2017 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

April 14th, 2017

[Apr. 14th, 2017|04:54 pm]
Dīvaini ir tas, cik dažādi cilvēki lieto vārdu "saprast". Pasaki, ka tu "saproti" kāda cilvēka rīcību un ir cilvēki, kas uzskata, ka tas vārds ir sinonīms vārdam "pieņemšana" vai "attaisnošana".
linkpost comment

navigation
[ viewing | April 14th, 2017 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]