koks - April 13th, 2017 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

April 13th, 2017

[Apr. 13th, 2017|02:43 pm]
Noskatījos Heat ar De Niro un Al Pačino. Patika. Patīkami redzēt tik daudz foršus aktierus vienā filmā.
link2 comments|post comment

[Apr. 13th, 2017|08:55 pm]
Ūū, SEB beidzot ir smartid.
linkpost comment

navigation
[ viewing | April 13th, 2017 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]