koks - January 17th, 2017 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

January 17th, 2017

[Jan. 17th, 2017|11:28 am]
Nesaprotu kāpēc aizvien cilvēki biznesa vidē grib izmantot skype - google hangouts vai appear.in taču ir daudz ērtāki, skype ir hlams, kas nevar pat nodrošināt sakarīgu savietojamību starp platformām un linux viņiem vispār, izskatās, ka neinteresē.
link7 comments|post comment

navigation
[ viewing | January 17th, 2017 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]