koks - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Jan. 17th, 2017|11:28 am

koks
Nesaprotu kāpēc aizvien cilvēki biznesa vidē grib izmantot skype - google hangouts vai appear.in taču ir daudz ērtāki, skype ir hlams, kas nevar pat nodrošināt sakarīgu savietojamību starp platformām un linux viņiem vispār, izskatās, ka neinteresē.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: