koks - January 8th, 2017 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

January 8th, 2017

[Jan. 8th, 2017|05:10 pm]
Laikam pārāk daudz esmu lasījis "Tarantinophile" facebookā, ka man sapņos rādās restorāns ar Reservoir Dogs tēliem.
linkpost comment

navigation
[ viewing | January 8th, 2017 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]