koks - January 7th, 2017 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

January 7th, 2017

[Jan. 7th, 2017|02:00 am]
Sēžu savā Jēkabpils villā ietinies siltā pledā un rakstu savu hipsterīgo JS kodu, vienīgais, kas man norāda, ka šodien ir piektdiena ir tas, ka man ir glāze čornogolovkas ar viskiju.
linkpost comment

[Jan. 7th, 2017|02:04 am]
harizmātisks kretīns jeb Zībelungs

Michael Parks
link2 comments|post comment

[Jan. 7th, 2017|02:08 am]
Un vēl es domāju vai viņa ir to pelnījusi, ka viņu raksta ar lielo sākumburtu un uzrunā uz "tu" ar lielo sākumburtu...
linkpost comment

navigation
[ viewing | January 7th, 2017 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]