koks - September 10th, 2016 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

September 10th, 2016

[Sep. 10th, 2016|11:20 pm]
World Unite Lucifer Youth Foundation.

Mistērijas apvītā grupa par kuru ļoti maz ir zināms un visu informāciju, kas internetā uzrodas viņi izdzēš.

Esmu no tiem, kam patīk visādi "nepareizi" un "dīvaini" vokāli un šis man reāli izraisa atkarību. Arī dzīvajos liekas, ka čaļi izjusti dod ārā.

Spitting Blood.

https://www.youtube.com/watch?v=YXFN7QZhSuM
linkpost comment

navigation
[ viewing | September 10th, 2016 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]