koks - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Sep. 10th, 2016|11:20 pm

koks
World Unite Lucifer Youth Foundation.

Mistērijas apvītā grupa par kuru ļoti maz ir zināms un visu informāciju, kas internetā uzrodas viņi izdzēš.

Esmu no tiem, kam patīk visādi "nepareizi" un "dīvaini" vokāli un šis man reāli izraisa atkarību. Arī dzīvajos liekas, ka čaļi izjusti dod ārā.

Spitting Blood.

https://www.youtube.com/watch?v=YXFN7QZhSuM
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: