koks - July 18th, 2016 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

July 18th, 2016

[Jul. 18th, 2016|11:25 pm]
Gribas dzerstiņu. Varbūt galvaspilsētā. Reti uz tādiem tieku aicināts, šņuk.
link3 comments|post comment

navigation
[ viewing | July 18th, 2016 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]