koks - December 1st, 2014 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

December 1st, 2014

[Dec. 1st, 2014|10:03 am]
Solstafir Rīgā, hell yeah. Un es to uzzinu pietiekami laicīgi, lai sagrabinātu naudu lai vai cik tās biļetes maksātu.. Nebūs gan jau arī vairāk par kādiem 15 eirikiem.
linkpost comment

navigation
[ viewing | December 1st, 2014 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]