koks - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Dec. 1st, 2014|10:03 am

koks
Solstafir Rīgā, hell yeah. Un es to uzzinu pietiekami laicīgi, lai sagrabinātu naudu lai vai cik tās biļetes maksātu.. Nebūs gan jau arī vairāk par kādiem 15 eirikiem.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: