koks - November 19th, 2014 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

November 19th, 2014

[Nov. 19th, 2014|10:37 am]
[music |Muse - Hysteria]

Nu kāpēc, kāpēc, par kādiem grēkiem... Kāpēc šķiet, ka vienīgā mana iespēja nopietni radoši izpausties iet caur to visu draņķību un nepanesamo huiņu!!! Ahhhh!!!!!
link15 comments|post comment

[Nov. 19th, 2014|11:40 am]
Staro Rīga. Rūnas uz baznīcas... ???!
link3 comments|post comment

navigation
[ viewing | November 19th, 2014 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]