koks - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Nov. 19th, 2014|10:37 am

koks
Nu kāpēc, kāpēc, par kādiem grēkiem... Kāpēc šķiet, ka vienīgā mana iespēja nopietni radoši izpausties iet caur to visu draņķību un nepanesamo huiņu!!! Ahhhh!!!!!
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: