koks - October 28th, 2014 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

October 28th, 2014

[Oct. 28th, 2014|02:16 pm]
Burzum - Filosofem. Atstāt pēdas sniegotā mežā, krēslā. Nekas nav svarīgi. Tikai mūzika, daba un nihilisms.
link2 comments|post comment

navigation
[ viewing | October 28th, 2014 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]