koks - August 11th, 2014 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

August 11th, 2014

[Aug. 11th, 2014|09:48 am]
Labrīt.
Pirmdiena. Melnā tēja. Putni. Iekšējā sieviete. Karstums. Bezatvaļinājums. Ēdums.
linkpost comment

[Aug. 11th, 2014|01:30 pm]
Mani draugi cibiņi pēdējajā laikā pastiprināti raksta zem atslēgas. Vairāki. Interesanta sagadīšanās.
linkpost comment

[Aug. 11th, 2014|02:11 pm]
Gribas atkal skatīties Enter The Void.
linkpost comment

navigation
[ viewing | August 11th, 2014 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]