koks - July 30th, 2014 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

July 30th, 2014

[Jul. 30th, 2014|02:00 pm]
Kaut kā smieklīgi, skumji un reizē nožēlojami, ka reizēm ir tik svarīgi kā kaut kas tiek pateikts - vienalga kāda ir informācija, vienalga vai tā ir tajā brīdī jēgpilna vai nē, bet tāpat viss atkarīgs no intonācijas un pārējā.
linkpost comment

[Jul. 30th, 2014|04:06 pm]
Never talking
Just keeps walking
spreading his magic

[Black Sabbath - Wizard]
linkpost comment

navigation
[ viewing | July 30th, 2014 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]