koks - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Jul. 30th, 2014|02:00 pm

koks
Kaut kā smieklīgi, skumji un reizē nožēlojami, ka reizēm ir tik svarīgi kā kaut kas tiek pateikts - vienalga kāda ir informācija, vienalga vai tā ir tajā brīdī jēgpilna vai nē, bet tāpat viss atkarīgs no intonācijas un pārējā.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: