koks - July 17th, 2014 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

July 17th, 2014

[Jul. 17th, 2014|09:15 am]
huiņa, galīgi neforšs rīts.
linkpost comment

[Jul. 17th, 2014|09:17 am]
Man patīk teksts liftā - tipa tādā garā ja iestrēgsti, tad nospied zvana podziņu un pagaidi 2-5 sekundes (cik precīzi) un tad varēs veikt "pārrunas". Ahujeķ, pārrunas. Būs jāsaka, ko tu dosi par to, ja tevi izglābs no šīs neērtās situācijas un jāstāsta cik ļoti tu to gribi, bibi, huļio.
linkpost comment

navigation
[ viewing | July 17th, 2014 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]