koks - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Jul. 17th, 2014|09:17 am

koks
Man patīk teksts liftā - tipa tādā garā ja iestrēgsti, tad nospied zvana podziņu un pagaidi 2-5 sekundes (cik precīzi) un tad varēs veikt "pārrunas". Ahujeķ, pārrunas. Būs jāsaka, ko tu dosi par to, ja tevi izglābs no šīs neērtās situācijas un jāstāsta cik ļoti tu to gribi, bibi, huļio.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: