koks - June 30th, 2014 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

June 30th, 2014

[Jun. 30th, 2014|01:44 pm]
Pēdējā darbadiena šeitan, tad es uz citu kantori lasos. Viu. Viegls prāts.
linkpost comment

navigation
[ viewing | June 30th, 2014 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]