koks - June 27th, 2014 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

June 27th, 2014

[Jun. 27th, 2014|12:54 pm]
Bļeģ!!
link3 comments|post comment

[Jun. 27th, 2014|01:04 pm]
Liekas, ka atkal viss ir galīgā pakaļā. Atkal nevaru normāli koncentrēties, padomāt, liekas, ka stāstot lietas izklausos pēc idiota un neko nevar saprast.
link1 comment|post comment

Otrās vakariņas [Jun. 27th, 2014|06:59 pm]
Vodka un kaviārs!
link4 comments|post comment

navigation
[ viewing | June 27th, 2014 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]