koks - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Jun. 27th, 2014|01:04 pm

koks
Liekas, ka atkal viss ir galīgā pakaļā. Atkal nevaru normāli koncentrēties, padomāt, liekas, ka stāstot lietas izklausos pēc idiota un neko nevar saprast.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: