koks - May 27th, 2014 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

May 27th, 2014

[May. 27th, 2014|09:14 am]
Derdzīgums. Nokavēju ikdienišķo transportu. Nu neko, gāju uz nākamo, a tur ieraugu - mikriņš, kura maršruts tieši man der un šoreiz brīnumainā kārtā maz cilvēku, priecīgs, ka par spīti visam būšu darbā laikā un sēžos tik iekšā. A pēc brīža izrādās, ka šamam ir krasi mainīts maršruts, tā, ka vēl atpakaļ pabraucu!!!

upd.: Beigu beigās es tomēr biju iekāpis nepareizajā un konkrētajam mikriņam par laimi maršruts nav mainīts.
link1 comment|post comment

navigation
[ viewing | May 27th, 2014 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]