koks - May 23rd, 2014 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

May 23rd, 2014

[May. 23rd, 2014|09:12 am]
Atklāju sandaļu sezonu citādi baigi cepina.

Šorīt, protams, Bērnības Milicija.
linkpost comment

navigation
[ viewing | May 23rd, 2014 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]