koks - January 29th, 2014 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

January 29th, 2014

[Jan. 29th, 2014|09:04 am]
Labākais rīts rītu simtgadē. Aizgulējos-izgulējos, mierīgā garā ļoti steidzoties tāpat paspēju (tas var būt savienojams!) uz ikrīta laikāaizbraukšanaslīdzdarbam autobusu un viss ir skaisti un saulauni.
link1 comment|post comment

[Jan. 29th, 2014|02:10 pm]
Nāciju atkal satraucis Lindas Leen stils.
link2 comments|post comment

navigation
[ viewing | January 29th, 2014 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]