koks - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Jan. 29th, 2014|09:04 am

koks
Labākais rīts rītu simtgadē. Aizgulējos-izgulējos, mierīgā garā ļoti steidzoties tāpat paspēju (tas var būt savienojams!) uz ikrīta laikāaizbraukšanaslīdzdarbam autobusu un viss ir skaisti un saulauni.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: