koks - December 6th, 2013 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

December 6th, 2013

[Dec. 6th, 2013|08:54 am]
Redzēju jokainu sapni. Staigājos pa Rīgu, tai skaitā pa visādiem bāriem ar saviem vecākiem, katru atsevišķi. Diez ko iepriecināti par tur redzēto neizskatījās. Interesanti, ka visos bija mūzika - ja ne kaut kas organizēts, tad apmeklētājiem pašiem bija līdzi mūzikas instrumenti un kaut ko spēlēja. Vienā brīdī, ko es pa daļai tikai redzēju, bija MSK ~ 5 minūšu koncerts, kurā tika spēlēta tikai viena dziesma - man uz sienas ir miruša cilvēka uzraksts.

Joki.
linkpost comment

[Dec. 6th, 2013|10:27 am]
Bet Jolanta ir mana jaunā manta, bet Jolanta man ir jāliek skapītī.
linkpost comment

navigation
[ viewing | December 6th, 2013 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]