koks - October 29th, 2013 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

October 29th, 2013

[Oct. 29th, 2013|07:44 am]
Vētrainis? Jāriteņo uz darbu, cerams neaizpūtīs...
link4 comments|post comment

[Oct. 29th, 2013|09:17 pm]
Shining.. Vēl viens smeķis. Heroīns. Dzīves barība. Es jūtu kā tas veldzē lielās slāpes, piedzen vēnas as melnu darvu, kas stāsta man kāda ir mana neiespējamā dzīve un apēd manu veselo saprātu.
link7 comments|post comment

navigation
[ viewing | October 29th, 2013 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]