koks - June 13th, 2013 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

June 13th, 2013

[Jun. 13th, 2013|10:14 am]
Eraserhead.
Un es kā briedis atspēros un lecu Gaujā no liela augstuma, tad atspēros pret ūdens virsmu kā batutu un iekritu Misisipi un Obas satekā.
Eraserhead bija jēls un labs.
linkpost comment

navigation
[ viewing | June 13th, 2013 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]