De contemptu omnium vanitatum mundi ([info]hurt) wrote on January 15th, 2022 at 02:37 pm
Tas brīdis, kad kafijai nav klāt cukura, jo bija jāēd kūka un tad kūka beidzās, bet kafija vēl ne. Izgāju ārā un atcerējos, ka ir janvāra vidus. Līst.
 
( Read comments )
Post a comment in response:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.