kanariņš - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
helvetica

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Dec. 14th, 2020|12:59 am

helvetica
Nedēļsnogalē noskatījos Kolka Cool. Nu, sagribējās melnbaltu māāākslas filmu. Tikpat forša kā toreiz. Nekā lieka. Tukšums un par Neko, bet uzmanība neatslābst nevienā mirklī un ne jau tāpēc, ka gaidītu, nu, kad tad beidzot būs?! Bija un uzreiz. Atcerējos un ķiķināju vēl nākamajā dienā.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.