kanariņš - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
helvetica

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Aug. 2nd, 2020|10:32 am

helvetica
ļoti īpatni uz atklātnītes, ko tēvatēvs zīmējis tēvamātei, pirms viņi kļuva par tēvatēviemunmātēm, ir tas pats (tipveida) attēls, kas tagad emocijzīmēs feisītī :D
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.