kanariņš - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
helvetica

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Oh, the irony Mar. 19th, 2018|12:57 pm

helvetica
Ugundzēsēji šodien štepselēja skritulīšus uz policijas busiņa riteņiem, kas bija novietots tieši pretim ugundzesēju depo garāžas vārtiem. Pavērtiem ar pusizbraukušu ugundzesēju auto.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.