divdabis - sākums [entries|archive|friends|userinfo]
divdabis

[ website | My Website ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

sākums [Oct. 23rd, 2021|10:50 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
[mood | amused]
[music |klausos Ziedu Vijas albumu]

Tā it kā man nepietiktu ar Twitter, mēģinu pirmo reizi rakstīt Sviesta Cibā. laika mašīna uz 2000.gadu sākuma internetu?
linkpost comment