reliģiskais moments - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
reliģiskais moments

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Oct. 12th, 2021|06:25 pm

de_profundis
ļoti daudziem ir tāda problēma kāda (bija) man - ka viņi ir aizmirsuši, kāpēc ir izvēlējušies dzīvot, ka ir visu laiku tāda kā puskoka sajūta, it kā mēs te būtu ievilkti pret savu gribu, kas tiek projicēta lokalizētos neiederēšanās veidos (neiederos starp sievietēm, starp ierēdņiem, starp latviešiem, utt.)
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: