ctulhu's Journal
 
[Most Recent Entries] [Calendar View] [Friends View]

Tuesday, September 16th, 2014

  Time Event
  10:56p
  Nākamā iterācija
  Pēc teoloģijas sesijas precizētā formula ( sk. iepriekšējo ierakstu)

  Zinātniski tehnisko progresu var izveikt tā un tikai tā, lai nākamajos laika momentos mums pašiem saglabājas iespēja izveikt zinātniski tehnisko progresu.

  pievienots nosacījums ``mums pašiem``

  Noskaidrotie papildnosacījumi bija 3:

  1) kontroles nosacījums ( tāpēc ``mums pašiem``)
  2) universalitātes nosacījums ( iespējams, ka var pievienot ``visos iespējamos virzienos``, ja neuzskatām, ka ar ZTP saprotam universālu ZTP)
  3) humanisma nosacījums. Ja uzskata, ka humanisms ir efektivitāte + stabilitāte pie patvaļīgi ilga laika nosacījuma, tad humanisms dotajā iterācijā ietilpst.

  << Previous Day 2014/09/16
  [Calendar]
  Next Day >>

About Sviesta Ciba